Virksomhed: APC Forsikringsmæglere A/S sammenligner altid pensionsprodukter korrekt

Selvom et større dansk pensionsselskab, uden at formå at kunne dokumentere dette, har påstået det modsatte, så står det helt klart, at APC Forsikringsmæglere A/S sammenligner pensionsprodukter helt korrekt. Hvert år gennemgår, validerer og godkender verdens største revisionshus PWC APC’s beregningssystem IPSS for at sikre APC og APC’s kunder, at systemet altid regner korrekt.

Det er heller ikke let at sammenligne korrekt, idet der er en lang række særlige forholde, der komplicerer dette.

Særligt skal man, udover opdelingen i gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter, være opmærksom på, at forvaltningstypen er afgørende for størrelsen af investeringsomkostningerne. Således kan aktiv forvaltning reelt koste op til både 5-6%, omend denne form for forvaltning typisk ligger på mellem 0,6-1,2% hvorimod passiv forvaltning reelt ikke bør koste mere end 0,05%-0,15%.

APC Forsikringsmæglere A/S: Pensionsselskaberne kombinerer aktiv og passiv forvaltning

I praksis ser APC Forsikringsmæglere A/S, at pensionsselskaberne kombinerer passiv forvaltning med en mindre andel af aktiv forvaltning for at reducere de samlede omkostninger til investering. Således ses typisk passivt forvaltede produkter i kombination med eks. 10-20% aktivt forvaltede produkter eller aktiv beta, hvor pensionsselskaberne eller bankerne ændrer vægtningen af aktiefordelingen i den passivt forvaltede porteføljer. Man kan til nød kalde disse typer produkter semiaktive – om end aktiv beta intet har at gøre med aktiv forvaltning, idet de underliggende aktiver er replika af forskellige aktieindeks.

Aktiv forvaltning betyder, at aktier specifikt udvælges af professionelle porteføljeforvaltere med henblik på at skabe merafkast ift. markedsafkastet til investor. Passiv forvaltning betyder, at man opnår markedsafkastet fratrukket omkostninger. Det er der bestemt ingen problemer med, og mange analyser viser også, at der kan rejses tvivl, om investor reelt kan få tjent sine meromkostninger hjem ved aktiv forvaltning ved opnåelse af et merafkast sammenlignet med de lavere omkostninger forbundet ved passiv forvaltning og opnåelse af et markedsafkast.

APC Forsikringsmæglere A/S er af den overbevisning, at det er den enkelte APC-kunde, der på baggrund af undervisning og professionel vejledning, der selv skal træffe sit valg omkring forvaltningsform.

Hovedparten af APC Forsikringsmægleres kunder vælger en kombination, hvor aktiv forvaltning udgør 30% og passiv forvaltning udgør 70%. Produktet hedder IDEALPENSION og udbydes pt. gennem AP pension, Skandia og Topdanmark. Omkostningen for dette produkt er markedets laveste og ligger på mellem 0,25%-1% inkl. vederlag til APC Forsikringsmæglere.

Bliv klogere på APC Forsikringsmæglere på virksomhedens hjemmeside, dens Facebook, dens YouTube, dens LinkedIn, dens Twitter eller dens Opret.dk.